آمار صادرات زعفران و نمودارهای تحلیلی

در این برگه، مجموعه ای از داده های مربوط به صادرات زعفران ارائه می شود که در آن مقدار صادرات، نرخ صادراتی به تفکیک ماه انجام صادرات و نوع تعرفه صادراتی و البته آخرین شاخص قیمت صادراتی ارائه می شود.

1- آخرین شاخص قیمت صادراتی زعفران

2- آمار صادرات در سال 1397

1-1 نرخ صادراتی یک کیلوگرم زعفران به تفکیک نوع بسته بندی (کمتر از 10 گرم، بین 10 تا 30 گرم و بیشتر از 30 گرم) و به تفکیک ماه های سال – ارقام به دلار بر حسب هر کیلوگرم

 [visualizer id=”3250″] 

1-2 میزان صادرات زعفران به تفکیک نوع بسته بندی (کمتر از 10 گرم، بین 10 تا 30 گرم و بیشتر از 30 گرم) و به تفکیک ماه های سال – ارقام به کیلوگرم

 [visualizer id=”3252″] 

1-3 صادرات زعفران در سال 97 به تفکیک نوع بسته بندی:

چنانچه نمودار دایره ای زیر نشان می دهد، عمده صادرات زعفران(حدود 72 درصد) در بسته بندی های 10 تا 30 گرم انجام شده است. صادرات به صورت پودر هم صفر بوده است.

1-4 ارزش صادراتی هر نوع از بسته بندی در سال 97

چنانچه پیداست، بیشترین ارزش صادراتی مربوط به انواع پودر زعفران بوده است. بعد از آن بسته بندی های زیر 10 و 10 تا 30 گرم با حدود 1320 دلار به ازای هر کیلوگرم قرار داد. نهایتا صادرات فله (بیش از 30 گرم) کمترین ارزش صادراتی را داشته است.

3- آمار صادرات زعفران در سال 1396

2-1 نرخ صادراتی یک کیلوگرم زعفران به تفکیک نوع بسته بندی (کمتر از 10 گرم، بین 10 تا 30 گرم و بیشتر از 30 گرم) و به تفکیک ماه های سال – ارقام به دلار بر حسب هر کیلوگرم

 [visualizer id=”3254″] 

2-2 میزان صادرات زعفران به تفکیک نوع بسته بندی (کمتر از 10 گرم، بین 10 تا 30 گرم و بیشتر از 30 گرم) و به تفکیک ماه های سال – ارقام به کیلوگرم

 [visualizer id=”3256″] 

4- آمار صادرات زعفران در سال 1395

3-1 نرخ صادراتی یک کیلوگرم زعفران به تفکیک نوع بسته بندی (کمتر از 10 گرم، بین 10 تا 30 گرم و بیشتر از 30 گرم) و به تفکیک ماه های سال – ارقام به دلار بر حسب هر کیلوگرم

 [visualizer id=”3258″] 

3-2 میزان صادرات زعفران به تفکیک نوع بسته بندی (کمتر از 10 گرم، بین 10 تا 30 گرم و بیشتر از 30 گرم) و به تفکیک ماه های سال – ارقام به کیلوگرم

 [visualizer id=”3260″] 

Back to top button