Educational

با توجه به نسبت های تحلیلی و روند عوامل بنیادین، فنر قیمت زعفران چقدر فشرده شده است؟

نرخ دلاری زعفران، چقدر از شاخص صادراتی انحراف دارد؟ شروط رها شدن فنر فشرده نرخ ها!

رونمایی از جدول نسبت های قیمتی تعادلی

راهنمای کامل تفسیرِ نسبت های قیمتی

برخی از همراهان از ما پرسیده اند که قیمت تعادلی زعفران چقدر است؟ زعفران در بازار چگونه قیمتگذاری می شود و ارتباط آن با دلار چگونه است؟ پاسخ روشن است؛ نرخ ارز برای زعفران یک عامل مهم و موثر است (چنانچه هرماهه  در جدول پیش نگر، به عنوان اولین عامل تحلیل می شود) اما همه چیز نیست. بلکه سایر عوامل هم مهمند؛ نرخ صادراتی زعفران، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار سنتی و وضعیت بازارها و تقاضای جهانی. در تحلیل پیش رو، ضمن بررسی نسبت های قیمتی انحراف آن را از مقدار تعادلی ارائه کرده و توضیح می دهیم که این انحرافات در چه صورتی برطرف شده و فنر فشرده شده، متعادل می شود.

با ملاحظه جداول پایانی در یک نگاه، میزان انحراف ها از مقدار تعادلی را در خواهید یافت اما پیشنهاد ما مطالعه کامل نحوه محاسبه نسبت ها و مقادیر تعادلی و نحوه تفسیر آنهاست که در ادامه ارائه می شود.

این نسبت ها اینگونه محاسبه می شوند:

  1. ابتدا درباره نمادهای آتی قیمت ذاتی استخراج می شود ( تا ارزش زمانی حذف و همه نمادها با وجود اختلاف در سررسید، با یک معیار قابل بررسی باشند.
  2. نسبت قیمت ها (قیمت تابلو در گواهی و ارزش ذاتی در آتی) به قیمت 1- بازار نقد 2- متوسط قیمت گواهی 3- دلار محاسبه می شوند
  3. نسبت قیمت ها به دلار در واقع همان نرخ دلاری است که قابل مقایسه با شاخص قیمت صادراتی است. ما برای ایجادقابلیت مقایسه مطمئن،از شاخص تعدیل شده قیمت صادراتی استفاده می کنیم که نشان دهنده قیمت خرید داخلی با توجه به نرخ های صادراتی (با کسر هزینه ها و سود صادرات از نرخ صادراتی) به دست می آید.
  4. همه نسبت های فوق به صورت لحظه ای (آخرین نرخ ثبت شده) محاسبه می شوند. برای اینکه تاریخچه و سابقه قیمت ها را نیز در آن لحاظ کنیم،متوسط بلندمدتِ هر نسبت را نیز محاسبه و انحراف نسبت ها از این متوسط را محاسبه می کنیم. انحراف از این میانگین به دو صورت (نسبت به میانگین و نسبت به فاصله کف و سقف) محاسبه می شود.

در ادامه ضمن گزارش و ارائه این نسبت ها، میزان انحراف از متوسط را گزارش کرده و توضیح می دهیم که انحراف منفی در اکثر نمادها در چه صورتی آزاد شده و موجب رشد قیمت ها خواهد شد.

نسبت های قیمتی، در حضیض

جدول زیر، نسبت های قیمتی تشریح شده را برای نمادهای آتی و گواهی نشان می دهد. 4 ستون اول (با سرستون خاکستری) قیمت تابلو نسبت قیمت تابلو (همین قیمتی که هر روزه گزارش می شود) به سایر قیمت ها را نمایش می دهد. ستون بعدی، قیمت ذاتی است و 3 ستون بعدی نسبت های قیمتی ارزش ذاتی است. ستون آخر نسبت ارزش دلاری هر نماد به شاخص قیمت صادراتی است.

نسبت های قیمتی نمادهای زعفران – در تفسیر این نسبت ها باید به دو موضوع توجه کرد 1- مقادیر آنها و انحراف از مقدار تعادلی 2-روند مقادیر پایه (قیمت نقد، نرخ ارز و نرخ صادراتی)

نسبت قیمت ها به قیمت نقد و گواهی

چنانچه پیداست، نسبت ارزش ذاتی همه نمادها کمتر از قیمت نقد است! اما مقدار تعادلی چقدر است؟ این موضوع را به دو روش منطقی و آماری بررسی می کنیم.

 از نظر منطقی، قیمت زعفران در بورس باید بیشتر از بازار باشد. چرا؟ چون که زعفران سپرده شده به انبار بورسی یک مرحله آزمون و تست شده است، ریسک تقلبی بودن ندارد و شرایط نگهداری ان بسیار بهتر از زعفران موجود در بازار است. لذا باید حداقل به اندازه هزینه های آزمون و انبارداری، گران تر باشد.

از نظر آماری نیز، می توانیم با بررسی روزها و ماه های گذشته، میزان متوسط این نسبت را محاسبه کنیم. در واقع میزان متوسط را همان مقدار تعادلی در نظر می گیریم و با محاسبه انحراف این نسبت از مقدار میانگینش، وضعیت فعلی را می سنجیم. (این موضوع در جداول بعدی، گزارش شده است).

درباره نسبت قیمت ها به متوسط قیمت گواهی نیز، واضح است که نسبت تعادلی، یک است. درباره اکثر نمادها نیز اینچنین است. به جز پوشال مرداد که انحراف زیادی دارد. در واقع این نماد هم اکنون هم قیمت گواهی است اما با توجه به فاصله تا سررسید، بخشی از قیمت تابلو را باید به ارزش زمانی اختصاص دهیم. با حذف ارزش زمانی، می بینیم که قیمت ذاتی حدود 7 درصد کمتر از قیمت گواهی است.

(درباره نمادهای گواهی، نسبت قیمتی به نسبت متوسط محاسبه و گزارش می شود که صرفا نشان دهده انحراف آن نماد از متوسط سایر نمادهاست)

نرخ دلاری چقدر انحراف دارد؟

بارها گفتیم که زعفران بیش از حد به افت دلار واکنش نشان می دهد. مثلا در بسیاری از روزها با افت 2 درصدی دلار، زعفران 5 درصد افت کرده است. این موضوع باعث انحراف شدید نرخ دلاری از قیمت تعادلی شده است. مثلا در حالیکه نرخ دلاری تعادلی نگین حدود 1 است، همه نمادها در 0.9 و کمتر معامله می شوند. این موضوع در ستون اخر بهتر نمایش داده شده است. نسبت نرخ دلاری به نرخ صادراتی تعدیل شده، باید یک باشد. در واقع نرخ صادراتی تعدیل شده، نرخ بازار داخلی بر اساس نرخ های صادراتی است که با کسر حاشیه سود ناخالص صادرات به دست آمده است. چنانچه پیدا همه این نسبت ها، کمتر از 0.9 است که نشان می دهد، فنر نرخ دلاری حداقل به میزانِ 10 درصد فشرده شده است.

دخیل کردن زمان، چرا و چگونه؟

شاید بگویید که این تحلیل ( منطقی) درست نیست و بازار (به دلایلی نامعلوم) همیشه یک انحراف بین نرخ دلاری داخلی و نرخ حاصل از صادرات لحاظ می کند. مثلا بازار به دلایلی همیشه نرخ داخلی را در 95 درصد نرخ حاصل از صادرات معامله می کند. در واقع میزان تعادلی یک نیست بلکه 0.95 است.

فنر فشرده قیمت ها

این موضوع می تواند درباره همه نسبت ها برقرار باشد. مثلا گفته شود که به دلایلی، نرخ های بورسی، بیشتر از نرخ نقد نیست یا اینکه نرخ نگین زرین همواره بیشتر از متوسط بازار است. برای توضیح این موضوع، زمان را وارد میکنیم (روش آماری). یعنی تحلیل میکنیم که در گذشته، این نسبت ها چقدر بوده و متوسط ان چقدر است. با انجام این کار و محاسبه انحرافِ نسبت های فعلی از میانگین را به دست می آوریم. این انحراف ها در جداول زیر نشان داده شده است. چنانچه پیداست، اکثر  نسبت های تعادلی انحراف منفی دارند.

انحراف نسبت ها از مقادیر متوسط

مثلا همه قیمت ها از تعادل خود 10 تا 18.6 درصد عقب تر هستند؛ یعنی در صورتیکه ساختار قیمت ها پابرجا باشد، باید به این میزانرشد کند تا به تعادل برسد

در ستون دوم، نسبت قیمت ها به قیمت نقد هم 8 تا 15.5 درصد منفی است؛ یعنی اگر قیمت نقد در مسیر نزولی نباشد، قیمت های بورسی به این میزان، انحراف منفی دارند و باید رشد کنند. به بیان دیگر این نسبت های منفی فقط در صورتی قابل قبول است که مسیر بازار نقد نزولی باشد یا چشم انداز نزولی داشته باشد.

در ستون بعدی، انحراف “نسبت قیمت ها به متوسط گواهی” ارائه شده که عمدتا نزدیک صفر است؛ یعنی نمادها و بازارها متعادل افت کرده اند و مثلا در آتی نسبت به گواهی یا گواهی زرین نسبت به متوسط گواهی، رفتار عجیب و ناهمخوان نداشته ایم.

نسبت قیمت به نرخ ارز هم عمدتا منفی است؛ یعنی بازار بیش از اندازه دلار را کاهشی دیده است. طبیعتا اگر روند نزولی نرخ ارز متوقف شود، این انحرافات منفی باید از بین برود (با رشد قیمت ها).

نسبت قیمت دلاری به نرخ صادراتی هم عمدتا منفی است؛ یعنی نه تنها، بازار نسبت به دلار بسیار بیشتر افت کرده است، بلکه نرخ  دلاری نمادها هم از نرخ صادراتی تعادلی، عقب مانده است.

ستون آخر در واقع تجمیع دو ستون قبل است؛ و نشان می دهد که نرخ های فعلی نسبت به نرخ تعادلی حاصل از نرخ صادراتی انحراف شدید 11 تا 17 درصد منفی دارند.

فاصله از سقف و کف و شرط راه شدن فنر قیمت ها

در جدول زیر، همین نسبت ها به نسبتِ فاصله سقف و کف محاسبه شده اند و در واقع نشان می دهند که نسبت های تحلیلی به چه میزان با سقف با کف خود فاصله دارند. طبیعتا جهت ها با جدول فوق یکی است و فقط مقادیر بزرگ تر است. منفی 100 به معنی آن است که نسبت مربوطه در حداقل مقدار خود در بازه زمانی مورد بررسی قرار دارد.

انحراف قیمت ها از مقادیر متوسط به نسبت فاصله سقف و کف تجربه شده

چنانچه پیداست، اکثر نسبت ها بیش تر از 50 درصد از میانگین منحرف شده و در نزدیکی کف تاریخی خود هستند.

لذا فنر قیمت ها و نسبت ها فشرده است. این نسبت ها تنها در صورتی قابل قبول است که همه مقادیر پایه (مخارج کسرها) مثل قیمت بازار نقد، نرخ دلار و نرخ صادراتی نزولی باشد. در این صورت می توان اینگونه تفسیر کرد که بازار خود را با آینده تطبیق داده است ( و تحولات را پیش خور کرده است) وگرنه باید دیر یا زود منتظر رهاشدن فنر قیمت ها باشیم.

از این به بعد، این نسبت ها به طور منظم در قسمت نمودارهای تحلیلی سایت گزارش خواهد شد

Leave a Reply

Related Articles

Back to top button